Vragen en antwoorden over geloof en kerk

Is God almachtig?

Je denkt misschien wel, hoe kan God almachtig zijn als Hij al die ellende in de wereld toelaat? 

Hoe zou dat moeten? Is een beetje kwaad nog wel toelaatbaar? Nee toch? Of zouden dan alle mensen weggevaagd moeten worden? Dat zou ons ook niet verder brengen. 
Zou God ons dan anders moeten maken, zodat wij niet anders meer kunnen dan elkaar volmaakt lief te hebben? Dan zijn we onze vrijheid kwijt. Bovendien is dat wel liefde, als je niet anders meer kunt? Wij denken het beter te weten dan God, maar weten we het wel beter? Of zijn we ook nog hoogmoedig? 

Hij is niet alleen almachtig, maar ook oneindig wijs. Hij is de enige die in staat is mensen te maken. Hij heeft ze bedacht en bovendien zo gemaakt dat ze in vrijheid lief konden hebben. Als Hij nu een plan heeft dat in grootheid onze ideeën verre te boven gaat en als Hij ook de enige is die dat plan kan uitvoeren, zouden we dan niet in eerbied en ontzag kennis nemen van dat plan. Want al onze plannen op dit gebied zijn voor ons onuitvoerbaar en geen mens kan de wereld verlossen dan God alleen. 

Dus, ja, Hij is almachtig, maar Hij is ook wijzer dan wij en doet niet automatisch wat wij beter menen te weten.

In gesprek met de Heer

God heeft alle dingen gemaakt. Daarom is Hij eigenaar van alles wat bestaat. Heb je je wel eens afgevraagd of je niet aan Hem moet vragen of je wel aan zijn spullen mag komen? Als wij dat netjes vragen mag dat zeker, want het is juist zijn bedoeling dat wij het voor Hem beheren, maar Hij wil wel als eigenaar erkend worden. 

God wil daarom dat wij van Hem alles vragen wat wij nodig hebben en ook dat wij Hem eren en danken als eigenaar van alle dingen. Dat vragen, eren en danken, dus het spreken tegen God, dat heet bidden. Misschien denk je wel: maar zou God mij wel kunnen horen? Toch heeft God bewezen dat Hij luistert naar mensen die Hem om hulp vragen door soms op een heel bijzondere manier in te grijpen. Daar zijn veel en heel duidelijke voorbeelden van. Bijvoorbeeld de geschiedenis van Elia die op de berg Karmel aan God vroeg of Hij wilde bewijzen dat Hij luistert. Heel veel mensen beleefden toen dat God hem antwoordde (1 Koningen 18, 37-39). 

Jezus Christus heeft aan zijn leerlingen geleerd om alles wat je nodig hebt aan God te vragen. Bovendien heeft Hij hen verteld hoe ze dat het beste kunnen doen. Daardoor hebben we een voorbeeld gebed. Daaruit kunnen leren wat voor gebed volgens God goed is. Dat gebed wordt het "onze Vader" genoemd, omdat het met die woorden begint. Het staat in Mattheus 6, 9-13.

Krijg je antwoord?

Gods reactie op onze gebeden kan op verschillende manieren blijken. Hij zorgt voor alle dingen in ons leven. Hij geeft ons ons dagelijks brood. Hij geeft ons ruimte om te leven en Hij geeft iedereen een taak. Maar God weet veel beter dan wij zelf wat goed voor ons is (Mattheus 6,8 en Romeinen 8,26). Hij geeft daarom niet altijd precies wat wij vragen. Hij wil ons dingen leren die veel belangrijker zijn dan rijkdom en gezondheid. Hij wil ons leren wat liefde is en vertrouwen en geloof en geduld en nog veel meer. Daarom wil Hij ons ook leren om te bidden voor die echt belangrijke dingen. Zulke dingen geeft Hij vaak, zelfs als we er niet om gevraagd hebben. Gelukkig maar. 
Gods antwoord kan ook blijken uit wat Hij vroeger al gezegd heeft. In de bijbel vindt je zijn woorden en die woorden spreken nog steeds, omdat het Gods woorden zijn en Hij is altijd dezelfde. Door zijn woorden te overdenken ontdek je vaak de antwoorden op je vragen. 
Bovendien is de ervaring van zijn liefde een antwoord op onze vragen om vergeving en onze vragen om geborgenheid of op ons roepen in nood of angst. Zulke ervaringen staan ook veel in de bijbel, vooral in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 139.

Een weg of veel wegen?

Wie is God en hoe wil Hij gediend worden? Als er een antwoord op die vraag is, bestaat er dan maar één antwoord: zo moet het en het mag niet anders? Of zijn er veel antwoorden? En moet iedereen dat zelf maar uitmaken? Moet je elkaar daarin vrij laten? Als het zo zou zijn dat je wel kunt weten wie God is en als je zou weten hoe Hij gediend wil worden, dan is iedereen verplicht die weg ook gaan. Dan moet de kerk die weg met stelligheid aanwijzen en met beslistheid spreken en vermanen. 

Maar als er geen echt antwoord is op de vraag wie God is, dan kun je hoogstens meeleven met elkaar in een onzekere zoektocht en zonder echt antwoord je alsmaar afvragen: bestaat Hij wel en zo ja wie is Hij dan, of anders... houd er dan maar mee op ernaar te zoeken, je komt er toch nooit uit. Want je kunt of eigenlijk je mag er niet uitkomen, want anders zou je een fanaticus moeten worden en dat willen we in geen geval. 

Maar als dat ene antwoord er wel is, hoe zouden we dat dan te weten kunnen komen? Volgens de bijbel is er inderdaad maar één God en Hij heeft in de bijbel laten vastleggen hoe Hij gediend wil worden. Dat is geen populair antwoord. Maar als er echt maar één weg is, en als je die weg weet, dan zou het onzin zijn en zelfs riskant, om die weg niet te gaan. Het zou ook dom zijn om je kinderen zo'n weg niet te wijzen. Het zou zelfs liefdeloos zijn als je wel de weg weet en je zou toch zeggen: je moet het zelf maar weten, je moet het zelf uitzoeken, het is jouw eigen keuze, daar bemoei ik me niet mee. 

Zou je iemand een levensgevaarlijke weg in mogen laten gaan zonder hem te waarschuwen? Daarom is het van levensbelang te weten te komen of de bijbel de waarheid spreekt. Voordat je denkt dat het hoogmoedig is om te denken dat er maar één weg is en voordat je je denken laat blokkeren om eerlijk op zoek te willen gaan, bedenk dan eerst het volgende:  

Als je een grote schat ontdekt hebt, dan zal niemand beweren dat je de waarheid in pacht hebt of dat je meer of beter bent dan een ander. Zo kun je ook eenvoudig en bescheiden blijven, en niet hooghartig of fanatiek worden en toch werkelijk God leren kennen en begrijpen dat er maar één weg is om te gaan. 
Dat is toch niet ondenkbaar? Daarom kun je eerlijk nagaan: wat zegt de bijbel zelf over God? Wie is Hij?

Is alles waar?

De bijbel leert dat God Zelf door Zijn Heilige Geest het geloof in je werkt. Hij bewerkt de overtuiging in je doordat Hij je laat zien dat Hij via de bijbel tot je spreekt en dat Zijn Woord betrouwbaar is, omdat Hij Zelf betrouwbaar is. Hij overtuigt je dan ook dat Zijn Woord wijs is en Hij leert je wat echte liefde is. Daarom is het van levensbelang om die bijbel te lezen en om naar een kerk te gaan waar die bijbel nauwkeurig en volledig wordt uitgelegd. Je leest misschien niet in de bijbel omdat je denkt: waarom zou nou net waar zijn wat daar in staat? Eigenlijk kan alleen God dat vertellen, want welk mens kan vertellen wie God is? 

Nu is het zo dat God dat ook verteld hééft en het heeft laten opschrijven in de bijbel. Als je wilt weten of dat waar is moet je dat zelf maar onderzoeken; dus lees het zelf! Als je het niet leest ben je bevooroordeeld, want God overtuigt zelf. Dat kan geen mens.
God gebruikt wel mensen om uit te leggen en door te geven. Zo kan Hij ook deze website gebruiken. Dat is ook een reden waarom Hij een kerk in het leven heeft geroepen. God heeft aan de gelovigen opdracht gegeven zijn boodschap door te geven aan ieder die het horen wil. Maar God heeft ook gezegd dat mensen andere mensen niet echt kunnen overtuigen; alleen Gods eigen woord overtuigt mensen, doordat Gods Geest in je werkt. God spreekt met Goddelijke autoriteit, want Hij is een persoon en zijn bestaan of de waarheid van zijn woorden zijn niet afhankelijk van onze menselijke redeneringen.

Dus de bijbel zelf overtuigt haar lezers en hoorders ervan dat zij het woord van God is.

Wat is een christen?

Een christen is iemand die een volgeling ("discipel" of "leerling") is van Jezus Christus en die vertrouwt dat heel zijn echte geluk alleen door Christus gerealiseerd kan worden. De naam "christen" werd al in de tijd van het ontstaan van de bijbel gebruikt (zie Handelingen 11,26). Iedereen die van zichzelf zegt dat hij Christus volgt kan zich een christen noemen. Als je dat serieus neemt zul je er in de praktijk ook naar willen leven.

Het is voor christenen natuurlijk fijn als er veel mensen zijn die zich christen noemen. Maar het is niet fijn als er mensen zijn die zich wel zo noemen, maar verder hun eigen gang gaan en zich weinig aantrekken van wat Christus gezegd heeft. Het is zelfs zo dat Christus zelf heeft gezegd dat niet iedereen die zich christen noemt het ook is.

Lees maar in de bijbel: bijvoorbeeld in Mattheus 7, 21-23 over mensen die Christus' naam wel gebruiken maar met hun daden hem niet volgen en in Handelingen 20, 28-30 waar Paulus aankondigt dat er mensen in de gemeente van Christus zullen opstaan "die verkeerde dingen spreken". 

Als je dus een christen wilt zijn is het heel belangrijk om na te gaan hoe Christus vindt dat je zou moeten zijn. Dat betekent dat je de leer van Christus moet leren kennen, dat is de christelijke leer, de leer van de christelijke kerk (zie Johannes 7,16-17 en 2 Johannes 1,9-10) en dat je leeft als volgeling van Christus.

Geloven, nu nog?

De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) verkondigen dan ook geen zelfbedachte leer, maar wij willen niets anders uitdragen dan de leer van Jezus Christus die ons door zijn apostelen en profeten door middel van de bijbel is doorgegeven. De kerk heeft samenvattingen gemaakt van dat geloof in God en van wat God ons wil leren door middel van de bijbel.

Die samenvattingen heten belijdenisgeschriften. De oudste drie vroeg-christelijke belijdenissen stammen al uit de periode tussen de jaren 150 en 450. De drie gereformeerde geloofsbelijdenissen zijn rond het jaar 1600 ontstaan.

Ondanks onze 'oude papieren' zijn wij een kerk van eigentijdse mensen met een diep besef van het belang van die oude waarheden voor onze moderne tijd. Die waarheden willen we met enthousiasme uitdragen, omdat we overtuigd zijn dat de bijbelse waarheid vaste grond onder je voeten geeft. God is alle eeuwen door dezelfde en het geloof in Hem daarom ook. Die waarheid kan niet veranderen, omdat God zelf dezelfde betrouwbare Vader blijft.

Christelijke kerk

Eigenlijk betekent "christelijke kerk" niets anders dan een kerk (of "gemeente") die Jezus Christus volgt. Een christelijke kerk is meer dan een groep mensen die christenen zijn. Als het goed is belijdt een kerk een gemeenschappelijk geloof (vergelijk Judas 1,3) volgens de leer van Christus en zorgt ze ervoor dat er geen andere leer verkondigd wordt (zie Galaten 1,8; 1 Timotheus 1,3 en Titus 1,9-11). Volgens die leer behoort de kerk te fungeren als een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien en met elkaar mee leven en elkaar helpen in fijne en moeilijke dingen en elkaar stimuleren in het volgens van Christus (zie 1 Corinthiërs 12,25-26). Bovendien behoort de kerk haar organisatie in te richten zoals Christus en zijn eerste volgelingen ons via de bijbel hebben doorgegeven. Maar "christelijk" is geen wettelijk beschermde naam en er bestaat dan ook geen instantie die beoordeelt of een kerk die naam wel terecht draagt. De apostel Petrus zegt in 2 Petrus 2: "ook onder u zullen er dwaalleraars komen die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen". Dat is nogal wat. Het is dus oppassen geblazen met de kerk. Niet alles wat in de naam van Christus gebeurt kun je zonder meer als echt christelijk beoordelen. Christus zelf dreigde soms een gemeente te verlaten, bijvoorbeeld de kerk te Efeze en te Laodicea (Openbaring 2,5 en 3,16). 
De naam "christelijke kerk" is dus een verzamelnaam geworden voor elke kerk die zelf die naam aanneemt en je zult nauwkeurig moeten onderzoeken waar je moet zijn voor Christus' gemeente.